The Federman School of Public Policy and Government
The Department of Political Science
The Hebrew University of Jerusalem

SOG Conference - What Makes Administrative Agencies Tick?

קבוצת המחקר אודות המבנה והארגון של ממשלה (Structure and Organisation of Government - SOG) היא קבוצת מחקר של האגודה הבינלאומית למדע המדינה (IPSA). בתחילה הוקמה SOG כקבוצת מחקר בתוך ה- IPSA, ומאוחר יותר הפכה לקבוצת מחקר ה- 27 של האגודה. עיקר המחקר של הקבוצה עוסק בהשוואה של הרשות המבצעת ותפקידיה המשתנים בקביעת מדיניות ציבורית. במרכזו של המחקר עומדת הדינמיקה של הבירוקרטיה הציבורית והיחסיה עם מנהלים ואינטרסים בחברה אזרחית, ומכאן שמה של ביטאונה:
Governance: An International Journal of Policy and Administration

כנס SOG נערך בחסות הקרן הלאומית למדע ובחסות בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת העברית בירושלים. בית הספר למדיניות ציבורית מבקש לפתח דור החדש של עובדי ציבור מקצועיים שיספקו למדינת ישראל - ולחברה הישראלית - יציבות וצמיחה. הקיום של החברה ישראלית, עתידה הכלכלי ואופייה הדמוקרטי קשורים קשר בל ינתק ליכולתם של אנשי מקצוע המחזיקים בהגה השירות הציבורי. עובדי ציבור בעלי ידע ושליטה במקצועם יסייעו להבטיח את חוזקה הדמוקרטי, אץ הכוח הצבאי ואסטרטגי ואת תחכומה הכלכלי של מדינת ישראל. בית הספר למדיניות ציבורית מבקש למשוך את הטובים והמבריקים ביותר לתכנית הקטנה וייחודית כדי לחנך את מנהיגות העתיד של מדינת ישראל.

Announcements


Contacts

Prof. Moshe Maor
Department of Political Science
The Hebrew University of Jerusalem
Mount Scopus, Jerusalem 91905
Phone/Voice: +972 2 5883454
Email: msmaor@mscc.huji.ac.il

Dr. Sharon Gilad
Department of Political Science & The Federmann School of Public Policy
The Hebrew University of Jerusalem
Mount Scopus, Jerusalem 91905
Email: gilads@mscc.huji.ac.il


Administrator:

Mr. Netanel Silverstein
Department of Political Science
The Hebrew University of Jerusalem
Mount Scopus, Jerusalem 91905
Email: SOGConference@mail.huji.ac.il